Relacje inwestorskie

Kalendarz Inwestora

Przekazywanie okresowych raportów w roku 2023 będzie odbywało się w następujących terminach
Raport i termin publikacji
Zgodnie z § 79 ust.2 Rozporządzenia, Spółka w 2023 roku nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 r. oraz II kwartał 2023 r. Informacja dotycząca okresów zamkniętych: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR) wprowadza pojęcie tzw. okresów zamkniętych. Zgodnie z art. 19 ust. 11 osoba pełniąca obowiązki zarządcze w Spółce (tj. członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu) nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych, lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem raportu okresowego. Zgodnie z art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR w okolicznościach określonych w przepisach, Spółka może zezwolić osobie pełniącej obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego. Jednocześnie, zgodnie z Rozporządzeniem MAR, osobom mającym dostęp do informacji poufnej, przed jej opublikowaniem, zakazane jest w szczególności: · wykorzystanie informacji poufnych, · ujawnianie informacji poufnych osobom i podmiotom nieuprawnionym, · udzielanie rekomendacji lub nakłanianie do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, · dokonywanie transakcji na papierach wartościowych emitowanych przez Spółkę oraz instrumentach finansowych z nimi powiązanych, usiłowanie dokonania takich transakcji, jak również modyfikowanie lub anulowanie zleceń po wejściu w posiadanie informacji poufnych.

Transakcje z Podmiotami Powiązanymi

Aktualnie brak Istotnych Transakcji spełniających kryteria publikacji.
Podstawa prawna: · Regulamin transakcji z podmiotami powiązanymi w Synthaverse S.A. z siedzibą w Lublinie. · Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.)