Relacje inwestorskie

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu na dzień 15.01.2023r.
Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu ze szczególnym wykazem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki (zgodnie z zawiadomieniami akcjonariuszy z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz raportami ESPI odnośnie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnych Zgromadzeniach Emitenta).
Akcjonariusz Liczba akcji
(% w KZ)
Liczba głosów
(% w WZ)
Dariusz Kucowicz total* 5 867 569
(8,32%)
10 640 574
(11,96%)
Wiktor Napióra 5 057 777
(7,17%)
9 830 782
(11,05%)
Waldemar Sierocki 4 556 388
(6,46%)
9 091 472
(10,22%)
Przemysław Sierocki 4 785 083
(6,79%)
9 082 243
(10,21%)
Organizacja Polskich Dystrybutorów
Farmaceutycznych S.A
5 036 727
(7,14%)
5 036 727
(5,66%)
Pozostali <5% 45 218 429
(64,12%)
45 253 429
(50,88%)
RAZEM 70 521 973
(100,00%)
88 935 227
(100,00%)

* pośrednio poprzez Medicare-Galenica Sp. z o.o. posiadającą 2 530 000 akcji (3,59% w KZ) dających prawo do 4 530 000 głosów na WZ (5,09%) oraz poprzez Investcare SA posiadającą 3 123 005 akcji (4,43% w KZ) dających prawo do 5 896 010 głosów na WZ (6,63%).