Relacje inwestorskie

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu na dzień 15.01.2023r.
Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu ze szczególnym wykazem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki (zgodnie z zawiadomieniami akcjonariuszy z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz raportami ESPI odnośnie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnych Zgromadzeniach Emitenta).
Akcjonariusz Liczba akcji
(% w KZ)
Liczba głosów
(% w WZ)
Dariusz Kucowicz total* 5 851 685
(8,31%)
10 614 690
(11,97%)
Wiktor Napióra 5 031 303
(7,16%)
9 804 308
(11,06%)
Waldemar Sierocki 4 790 504
(6,82%)
9 325 588
(10,52%)
Przemysław Sierocki 4 785 083
(6,81%)
9 082 243
(10,24%)
Organizacja Polskich Dystrybutorów
Farmaceutycznych S.A
5 036 727
(7,17%)
5 036 727
(5,68%)
Pozostali <5% 44 765 108
(63,73%)
44 810 108
(50,53%)
RAZEM 70 260 410
(100,00%)
88 673 664
(100,00%)

* pośrednio poprzez Medicare-Galenica Sp. z o.o. posiadającą 2 530 000 akcji (3,60% w KZ) dających prawo do 4 530 000 głosów na WZ (5,11%) oraz poprzez Investcare SA posiadającą 3 123 005 akcji (4,44% w KZ) dających prawo do 5 896 010 głosów na WZ (6,65%).